หนังสือสั่งการ (ฝ่ายการเงินและบัญชี)
     
หนังสือสั่งการ (ฝ่ายการเงินและบัญชี) การกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2560