หนังสือสั่งการ (กลุ่มงานปกครอง)
     
หนังสือสั่งการ (กลุ่มงานปกครอง) การพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพและสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ปกครอง ที่ สต 0018.1/ว 2618
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2561